PARIS - LYON   06 50 39 66 70     karinehstudio@gmail.com